ufabet

10 ความจริงกับสุขภาพคนไทย

คนไทย กับอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นอายุขัยเฉลี่ยนับจากแรกเกิดของคนไทย เพิ่มขึ้นแต่ต้องอยู่อย่างเจ็บป่วย

พิการมากขึ้นอายุขัยเฉลี่ยของชายอยู่ที่ 70.5 ปี หญิงอยู่ที่  77.3 ปี  แต่…อายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี ของชายอยู่ที่ 64.5 ปี และหญิงอยู่ที่ 68.2 ปี ดังนั้น ชาย ต้องแบกรับภาระโรค โดยอยู่อย่างเจ็บป่วยพิการ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 6 ปี และหญิงอายุยืนกว่าชาย แต่สูญเสียมากกว่าชายถึง 3 ปี

คนไทย ตายไปจากสาเหตุอะไรเป็นอันดับสูงสุดการตายจำแนกตามรายโรคของคนไทย ปี 2552 พบว่า ทั้งชายและหญิงเสียชีวิตด้วยสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับ 1 ในชาย ถึงร้อยละ 10.4 และ หญิง ร้อยละ 14.4  ของการเสียชีวิตทั้งหมดในชายและหญิงตามลำดับ

คนไทย ปีสุขภาพดีหายไป 10.2 ล้านปีในปี 2552 ชายไทยสูญเสียปีสุขภาพดี 5.8 ล้านปี (DALYs) และหญิงสูญเสีย 4.4 ล้านปี (DALYs)  นับว่าชายสูญเสียมากกว่าหญิงถึง 1.3 เท่า เท่ากับว่า คนไทยทั้งประเทศต้องแบกรับภาระจากการเจ็บป่วย จากโรคต่างๆ รวมกันแล้วถึง 10.2 ล้านปี

คนไทย ในกลุ่มผู้ชายชีวิตที่สูญหายไปกับแอลกอฮอล์ชายไทยในปี 2552  สูญเสียปีสุขภาพดีจากการเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดถึงร้อยละ 9 จากการสูญเสียปีสุขภาพดีทั้งหมดในเพศชาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสูญเสียจากการต้องอยู่อย่างเจ็บป่วยพิการ และมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ

คนไทย ในกลุ่มผู้หญิง กับข้อเท็จจริง กับโรคเบาหวานปี 2552 โรคเบาหวาน เข้ามามีบทบาทค่อนข้างสูงกับคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงไทย เป็นสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาพดีอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 8.6 ของการสูญเสียทั้งหมดในเพศหญิง และโรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 2 ในหญิงไทย

ufabet

คนไทย วัยเด็ก ชีวิตเล็กๆ ที่ต้องสูญเสียการศึกษาการสูญเสียปีสุขภาวะดีในวัยเด็กแยกออกเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ 0-4 ปี

และ 5-14 ปี ซึ่งมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ในช่วงแรกจะสูญเสียปีสุขภาวะที่ ดีจากโรคที่เกิดในช่วงปริกำเนิดสำหรับในช่วงวัย 5-14 จะสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งเรื่องของการจมน้ำ และอุบัติเหตุจราจร เป็นหลัก

คนไทย วัยรุ่นว้าวุ่นกับวิกฤตทางสุขภาพจิต และอุบัติเหตุสาเหตุหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะของ กลุ่มอายุ 15-29 ปี ได้แก่ กลุ่มโรคความผิดปกติทางจิตและอุบัติเหตุ ซึ่งในวัยรุ่นชาย คิดเป็นร้อยละ 62 และหญิงร้อยละ 36 จากการสูญเสียทั้งหมด ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี

คนไทย วัยทำงานเผชิญกับการสูญเสียสุขภาพดีมากกว่าวัยอื่นปีที่มีสุขภาพดีของวัยนี้ หายไปสูงกว่าวัยอื่น เนื่องด้วย การสูญเสียปีสุขภาพดี ของกลุ่มช่วงอายุ 30 – 59 ปี จัดกว่าเป็นกลุ่ม ที่มีความสูญเสียถึง 4.5 ล้านปี โดยที่ชายจะสูญเสียมากกว่าหญิงถึง 1.6 เท่า ซึ่งสาเหตุหลักของการสูญเสียในชายจะมีความใกล้เคียงกันใน สี่อันดับแรกคือ ความผิดปกติทางจิต อุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคติดเชื้อ ส่วนในหญิงช่วงวัยนี้ จะสูญเสียจากโรคมะเร็งมากที่สุด และรองลงมาคือ ความผิดปกติทางจิต โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน ตามลำดับ

คนไทย วัยชรา อ่อนล้ากับโรคเรื้อรังช่วงกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็นช่วงวัยเดียวที่ชาย มีความสูญเสียน้อยกว่าหญิง และสาเหตุหลักทั้งชายและหญิงคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มโรคที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาพดี ในวัยนี้จะเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือด ต้อกระจก รวมถึงมะเร็งหลายๆ ชนิด

สุขภาพคนไทย ในระดับนานาชาติเมื่อเปรียบเทียบ การศึกษาของระดับโลก ทิศทางของสุขภาพ คนไทยจะ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปภาพรวม ประเทศไทย มีความสูญเสียจากโรคไม่ติดต่อสูงสุด คล้ายกับประเทศในกลุ่มรายได้ตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป  ซึ่งสัดส่วนการสูญเสียของกลุ่มประเทศที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีรูปแบบที่แตก ต่างกัน ความแตกต่างจากประเทศในกลุ่มที่มีรายได้น้อย จะพบกลุ่มโรคติดต่อ เรื่องแม่และเด็ก และภาวะโภชนาการ เป็นลำดับความสูญเสียที่มา


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ marketingsharper.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated